W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na dzierżawę pomieszczenia Punktu Sprzedaży Biletów przy pętli Waltera Janke

XML

Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Pabianicach ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczenia Punktu Sprzedaży Biletów przy pętli Waltera Janke  na działalność handlową z obligatoryjnym prowadzeniem sprzedaży pełnego asortymentu biletów lokalnej komunikacji autobusowej.

Podstawowe dane określające przedmiot dzierżawy:

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu użytkowego „Punktu Sprzedaży Biletów przy pętli Waltera Janke”.
 2. Godziny funkcjonowania obiektu w ciągu doby: min. 10 godz. w godz. 6.30-16.30 (w dni powszednie).
 3. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
 4. Dostęp do lokalu przez część wspólną obiektu.
 5. Cena minimalna czynszu brutto za dzierżawę w skali miesiąca wynosi 200 złotych.
 6. Cena czynszu nie obejmuje opłaty za korzystanie z energii elektrycznej oraz wody, ścieków, telefonu i internetu, ochrony obiektu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości.
 7. Z zawarciem umowy dzierżawy wiąże się obowiązek sprzedaży przez dzierżawcę pełnej oferty taryfowej lokalnej komunikacji autobusowej. Przyjmowanie płatności bezgotówkowych kartą płatniczą jest obowiązkowe.
 8. Prowizję od przychodów ze sprzedaży biletów autobusowych określa się w wysokości:
  • 5-6% od biletów jednorazowych (w zależności od obrotu),
  • 3% od biletów okresowych,
 9. Obligatoryjne zaopatrzenie się przez dzierżawcę w terminal sprzedaży MIGAWEK (możliwość wydzierżawienia   sprzętu w cenie 20 zł netto/m-c).
 10. Nie dopuszcza się sprzedaży napojów alkoholowych w przedmiocie dzierżawy.

Wymagane informacje w ofercie:

Oferta powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta oraz adres oraz nr telefonu,
 • proponowaną stawkę czynszu dzierżawy (nie niższą niż stawka określona w ogłoszeniu),
 • szczegółową charakterystykę prowadzonej działalności oraz przewidywanego asortymentu,
 • oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i braku zastrzeżeń co do jego treści,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz oświadczenie, iż w przypadku wygrania przetargu nie będzie wnosić z tytułu stanu technicznego przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w przyszłości,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem przetargowym,
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

Podstawowe informacje o przetargu:

Oferty w formie pisemnej z napisem: „PRZETARG-WALTERA JANKE”, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta, należy składać w terminie do 20.01.2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie zakładu. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Niniejszy przetarg ofertowy ma na celu wyłonienie oferenta oferującego najwyższą cenę dzierżawy brutto za miesiąc i zawarcie z nim umowy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty zakończenia przetargu. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie, ogłasza się ponowny przetarg. Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany lub unieważniony w każdym momencie bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2017 r o godzinie 10.00 w siedzibie MZK-Pabianice   Sp. z o. o. w Pabianicach, ul. Lutomierska 48.

Warunki umowy:

Szczegółowe warunki i zasady dzierżawy zostaną określone w umowie, z projektem której można  zapoznać się w Dziale Kadr i Administracji (Pabianice, ul. Lutomierska 48).

Lokal można oglądać po uprzednim kontakcie telefonicznym w dniach 10-19.01.2017 r.  w godzinach od 8 00 do 12 00 .

Do kontaktu z oferentami zostaje wyznaczona Jadwiga Banakiewicz - tel. kont. 530-563-518.


Informacja o rozstrzygnięciu - 23.01.2017

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o. 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239613, posiadającym NIP 7311923934, REGON 100065150, o kapitale zakładowym 9 727 000 zł

niniejszym informuje że

w przetargu ofertowym na dzierżawę pomieszczenia Punktu Sprzedaży Biletów przy pętli Waltera Janke nie została złożona żadna oferta.